برنامه کتابدار مدرسه برای مدیریت کتابخانه مدارس طراحی شده است. ثبت اطلاعات کتاب‌ها، امانت و برگشت کتاب و گزارش‌گیری از جمله ویژگی‌های این برنامه است.

فهرست