نام: توحيد

نام خانوادگی: اُردخانی

سال و محل تولد: ۱۳۶۶، شاهين‌دژ (آذربايجان غربی)

سوابق تحصيلی

  • دانش‌آموخته کاردانی آموزش هنرهای تجسمی از مرکز تربيت معلم شهيد بهشتی تهران، ۱۳۸۶
  • دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، ۱۳۹۱
  • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی و مديريت منابع آب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

سوابق آموزشی

  • دبير فرهنگ و هنر دبيرستان‌های دوره اول متوسطه منطقه شاهين‌دژ از ۱۳۸۶/۰۷/۰۱ تاکنون
  • دبير فرهنگ و هنر دبيرستان نمونه دولتی شهيد معينی از ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ تاکنون
  • معلم راهنمای آموزشی منطقه شاهين‌دژ از ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
  • سرگروه آموزشی افتخاری فرهنگ و هنر دوره اول متوسطه منطقه شاهين‌دژ از ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

ساير مسئوليت‌ها

  • مسئول واحد کامپيوتر شورای مشارکت دانشجويی مرکز تربيت معلم شهيد بهشتی تهران از ۱۳۸۵/۰۸/۲۰ تا ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
  • کاربر رايانه انتخابات هشتمين و نهمين دوره مجلس شورای اسلامی و دهمين و يازدهمين دوره رياست جمهوری در حوزه انتخابيه شاهين‌دژ
فهرست